MV Aleta brisket V angus

MV Aleta brisket V angus

Ref. 13204

Ref. 13204

MV Aleta brisket V angus Congelado

MV Aleta brisket V angus Congelado

Ref. 13742

Ref. 13742

MV Babilla V angus

MV Babilla V angus

Ref. 13230

Ref. 13230

MV Cañon de espaldilla V angus

MV Cañon de espaldilla V angus

Ref. 13242

Ref. 13242

MV Carne picada vacio angus 5kg

MV Carne picada vacio angus 5kg

Ref. 13555

Ref. 13555

MV Cecina de contra angus V

MV Cecina de contra angus V

Ref. 13198

Ref. 13198

MV Cecina de Redondo curado angus

MV Cecina de Redondo curado angus

Ref. 13209

Ref. 13209

MV Centro Cadera V angus

MV Centro Cadera V angus

Ref. 13205

Ref. 13205

MV Chuleta skin madurado infil 3 ...

MV Chuleta skin madurado infil 3 ...

Ref. 13202

Ref. 13202

MV Chuleta skin madurado infil 4-5 ...

MV Chuleta skin madurado infil 4-5 ...

Ref. 13233

Ref. 13233